Accés a la Declaració Institucional, al Pla de mesures antifrau, al codi ètic i a la bústia ètica

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

Declaració institucional de la MIDIT en el seu compromís a mantenir un alt nivell de qualitat jurídica, ètica i moral i a adoptar els principis d’integritat, imparcialitat i honestedat, així com l'oposició al frau i a la corrupció en l’exercici de les seves funcions.

PLA ANTIFRAU

El Pla Antifrau té com a objecte establir el marc, els principis, i les mesures que seran d’aplicació en matèria d’integritat i de lluita contra el frau

CODI ÈTIC

El Codi ètic i de conducta com a sistema d’integritat institucional de la MIDIT i ha de servir per construir un marc ètic comú per al conjunt de persones que treballen en aquesta organització.

BÚSTIA ÈTICA

La Bústia Ètica és el canal de denúncies de la Mancomunitat, l'instrument que permet posar en coneixement de l’ens les conductes susceptibles de ser contràries a Dret, als principis ètics i a les regles de conducta de la Corporació.