EL PLA ESTRATÈGIC DE LA MIDIT

El Pla Estratègic de la  MIDIT té per objectiu impulsar la posada en marxa d’una estratègia consensuada de desenvolupament local al territori de la Mancomunitat. Aquesta estratègia és el fruit del procés d’avaluació i diagnosi que s’ha treballat durant el període 2018-2019.

Les conclusions de l’avaluació van detectar que cal reforçar i treballar per a millorar la cultura de la cooperació, orientar l’activitat econòmica del territori amb les noves tendències, la dificultat de visibilitzar els elements de valor del territori, la manca d’integració dels valors del territori i concretament la valorització del binomi mar-muntanya, i la manca de participació i comunicació entre els agents clau de la Mancomunitat. Aquest procés de reflexió, avaluació i crítica han identificat tres línies estratègiques que són transversals i no sectorials.

El teixit socioeconòmic dels municipis que integren la Mancomunitat comparteix la capacitat per fer front a les conseqüències de la dependència del sector nuclear i dels reptes del teixit productiu sobre competitivitat i cooperació.  La potenciació de sectors estratègics com el turisme, el sector agroalimentari, o el sector tecnològic mitjançant els polígons industrials existents i projectes d’atracció de talent al territori continuen sent clau però cal donar una visió transversal dels sectors econòmics per afrontar el desenvolupament dels municipis que integren la MIDIT.

 
Image

1 COOPERACIÓ

 • Baixa autoestima de territori
 • Manca de lideratge privat al territori
 • Poca cultura de la cooperació al territori i entre els propis municipis
 • Serveis públics locals en perill pel futur dels ingressos provinents de fonts externes
 
Image
Image
Image
Image
Image

2COMPETITIVITAT

 • Disminució de la renda familiar bruta  disponible , VAB i PIB per càpita relacionada amb la crisi econòmica
 • Precarització dels llocs de treball
 • Oferta escassa de cicles de formació professional. No s’adapten a les necessitats del teixit empresarial
 • Temporalització de la contractació al territori
 • Tendència a la concentració de l’activitat econòmica al sector serveis. Manca d’habitatge disponible
 • Manca de locals comercials
Image

3VALORITZACIÓ DEL TERRITORI

 • Manca de model de desenvolupament de les energies renovables i gestió de la transició ecològica
 • Manca de model de gestió del paisatge
 • Manca de model turístic consensuat i específic. Alta estacionalitat de temporada turística
 • Despoblament dels nuclis d’interior
 • Manca de relleu al sector agroalimentari
 • Manca de reconeixement del sector agroalimentari
 • Envelliment de la població. Hi ha zones més problemàtiques que altres. Costa vs interior
 • Desregularització de les polítiques en energia renovable
Image
Image