Jornada de treball amb la mancomunitat de la taula del Sénia

Jornada de treball amb la mancomunitat de la taula del Sénia

La representació tècnica dels Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya proposen un sistema de treball conjunt de caràcter col·laboratiu que permeti assolir els objectius següents:
1.- Fomentar el reconeixement del paper clau de les entitats locals com a principal actor dels processos de desenvolupament territorial atesa la seva trajectòria, proximitat a les persones i les empreses, coneixement de la realitat i representativitat democràtica.
2. – Impulsar el debat i reflexió sobre les polítiques d’ocupació i desenvolupament local, que permeti formular alternatives sobre les mateixes i contribuir a la construcció d’agendes de polítiques públiques.
3.- Vetllar per tal que el desplegament de l’àmbit de la concertació territorial de la Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya es faci realment amb una visió descentralitzada, adaptada efectivament a les necessitats territorials i respectant l’autonomia local.
4.- Planificar i treballar conjuntament amb les administracions superiors de tots els àmbits territorials, en l’elaboració dels programes, la seva programació i el pressupost d’aquests tenint en compte les diferents diagnosis territorials i locals.
5. Accedir, com administracions del sector públic amb les que es comparteix un objectiu comú, a informació sobre el pressupost i la programació del SOC per a poder anticipar i preparar actuacions en temps real, relacionades amb la situació de crisi social i econòmica
6. Flexibilitzar o si és el cas, remodelar els programes en funció de les necessitats dels territoris i a l’evolució de l’economia, de manera que s’adaptin a la diversitat del territori català, a les necessitats actuals, a les sobrevingudes i a les que es manifestin en els propers mesos, de difícil previsió.
Per aconseguir aquests objectius proposem:
    A) Esdevenir un grup de reflexió i sensibilització sobre temàtiques específiques d’ocupació i desenvolupament local que contribueixi a generar coneixement, enfortir la cohesió interna i la sensibilització i cooperació amb d’altres actors.
    B) Crear un espai estable de corresponsabilitat, d’intercanvi i  codecisió. Disseny, gestió i execució de les polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local amb totes les administracions superiors responsables i implicades.
    C) Establir criteris tècnics i una metodologia de treball conjunta.
    D) Aconseguir la transparència en el disseny de les polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local, i els  programes que se’n deriven.
    E) Definir espais de coneixement mutu.
    F) Compartir i cooperar en tots els passos de l’operativa de les polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local. 
La cooperació estable amb el SOC es fonamenta en:
    • La codecisió des de la visió del territori i la proximitat.
    • L’avaluació continua i la definició d’indicadors comuns.
    • Intervenir en la concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local, i el seu desplegament.
    • La vinculació dels acords. Els criteris pactats han de ser vinculants i cal incloure la memòria econòmica en les decisions.
Els Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya iniciem el procés per constituir-nos com un grup estable de treball tècnic de coneixença, debat i amb caràcter propositiu  en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació del territori català.
La I Jornada tècnica de treball dels Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya celebrada a Reus el 9 d’octubre de 2020, marca l’inici d’aquest procés, iniciat de forma efectiva els darrers mesos, i que consolida una trajectòria d’actuació de 3 dècades.
Per fer front comú i promoure el Desenvolupament Local Integral i Intel·ligent com un conjunt d'actuacions orientades a la consecució de la millora de la qualitat de vida, dignitat humana i el benestar de les societats locals, assegurant un impacte constructiu i equilibrat en les dimensions econòmica, institucional, ambiental, social i cultural de cadascun dels nostres territoris.