La MIDIT 2020 obre el període de consulta pública de l'elaboració del pla de mesures antifrau de l'entitat.

La MIDIT obre el període de consulta pública de l'elaboració del Pla d'Integritat i Antifrau de l'entitat. 

La Mancomunitat que aplega els municipis de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Pratdip, la MIDIT, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte del Pla d'Integritat i Antifrau de la MIDIT, duu a terme una consulta pública, a través del portal web de la MIDIT, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:
 
  1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. La prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i conflictes d’interès.
  2. Necessitat i Oportunitat de la seva aprovació. L’ordre ministerial HFP/1030/2021 estableix l’obligatorietat de que totes les entitats que rebin fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, també anomenats Next Generation, aprovin un pla antifrau en un període inferior a 90 dies des que es té coneixement de la participació en els fons.
  3. Objectius de la norma. El compliment de les normes legals, ètiques i morals i els principis d’integritat, objectivitat i honestedat.
  4. Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. Es considera adequada i necessària l’aprovació d’un pla d’integritat i antifrau d’acord amb la normativa vigent, sense que hi hagi possibles actuacions alternatives.
La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho considerin podran presentar opinions, suggeriments i aportacions durant el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació d’instància general de la seu electrònica de la Mancomunitat, https://midit2020.eadministracio.cat/, o en qualsevol dels altres llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
Per més informació a: 977569030 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.